Prejsť na obsah

MESTO KOŠICE OZNÁMENIE O ZAČATÍ SCHVAĽOVACIEHO PROCESU

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E O ZAČATÍ SCHVAĽOVACIEHO PROCESU
Košice, 24.06.2020
MK/A/2020/15259


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.06.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentácie ochrany prírody a krajiny:
„Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Košice – Mesto“


Odborná organizácia MŽP SR – SAŽP Banská Bystrica predložila na schválenie Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP dňa 12.03.2020 spracovaný odborný dokument ochrany prírody a krajiny (podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) uvedený vyššie. Týmto dňom bolo začaté správne konanie vo veci schválenia dokumentácie OPaK .
Informovanie je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 30 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, vyvesené verejnou vyhláškou.
Do príslušnej dokumentácie je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o ŽP, 3. poschodie, Komenského 52, 041 26 Košice a na webovom sídle http://www.minv.sk/?r-uses-oszp-ou-ke&subor=373558
Informovanie verejnosti je prezentované aj uverejnením oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk


Priloha: Doručenie verejnou vyhláškou


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky

Prílohy

1. PDF 2,66 MB Príloha RUSES Košice-Mesto Viď príloha