Prejsť na obsah

Meranie rádioaktivity zásielok so železným šrotom - Košice

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 10.08.2020
MK/A/2020/13905


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 30.07.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie - zastavenie - navrhovanej činnosti:


„Meranie rádioaktivity zásielok so železným šrotom - Košice“
MČ Košice – Juh a MČ Košice Staré mesto


Navrhovateľ – METRA s.r.o., Matejkova 30, 841 05 Bratislava, predložil Okresnému úradu Košice, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer predmetnej činnosti.


Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavil zisťovacie konanie vo veci posudzovania vplyvov na ŽP. Po preskúmaní všetkých stanovísk a podkladov dotknutých subjektov, OÚ Košice dospel k záveru, že navrhovaná činnosť nepodlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona.


Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk ako aj zverejnením oznámenia na webovom sídle MŽP SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia


Ing. Milan Ilenin
referent pre energetiku,
poverený zamestnanec