Prejsť na obsah

Lom Košice IV – Hradová – rozšírenie ťažby

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 23.06.2020
MK/A/2020/15115


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.06.2020 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie správy o hodnotení:


„Lom Košice IV – Hradová – rozšírenie ťažby“


Navrhovateľ, EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, predložil Ministerstvu životného prostredia SR správu o hodnotení navrhovanej činnosti podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
Na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona, vlastných zisťovaní, obhliadky dotknutého územia a s prihliadnutím na doručené stanoviská a záznam z verejného prerokovania navrhovanej činnosti bol podľa § 36 ods. 4,6,7 zákona vypracovaný záverečný odborný posudok odborne spôsobilou osobou.
Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 37 zákona vydalo záverečné stanovisko č. 695/2020-1.7/ss (28286/2020) zo dňa 11.06.2020.
Podľa § 37 ods. 8 zákona Vám oznamujeme, že záverečné stanovisko je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č.5 (referát životného prostredia a energetiky), každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod.
Oznam o doručení záverečného stanoviska je zverejnený na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta www.kosice.sk, text záverečného stanoviska je zverejnený na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky