Prejsť na obsah

Legislatívno-právna komisia

Činnosť komisie:

Komisia legislatívno-právna

a) prerokúva a posudzuje najmä návrhy a zmeny všeobecne záväzných nariadení mesta, iných normatívnych dokumentov mesta, podliehajúcich schváleniu mestského zastupiteľstva (napr. Štatút mesta Košice, Legislatívne pravidlá tvorby normatívnych aktov mesta Košice,...), rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, z hľadiska vecnej koordinácie, z hľadiska súladu s platnými právnymi predpismi a z hľadiska legislatívno-technickej úpravy,

b) vyhodnocuje v zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov spolu s navrhovateľom všeobecne záväzného nariadenia pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia.

Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách