Prejsť na obsah

Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 – 31,550 (absolútny rkm 135,900 – 137,550)

Pre navrhovanú činnosť „Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 – 31,550 (absolútny rkm 135,900 – 137,550)" bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 06.12.2016 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2016/044356. Z rozhodnutia vyplýva, že navrhovaná činnosť sa ďalej nebude posudzovať podľa zákona o EIA (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2016).

Citované rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP z procesu posudzovania vplyvov na ŽP je sprístupnené na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal - na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kosice-protipovodnova-ochrana-mesta-uprava-laveho-brehu-hornadu-v-rkm--1.