Prejsť na obsah

KOPPIE – vežový bytový dom, Moldavská cesta Košice

Oznamujem občanom, že dňa 28.4.2006 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti:


„KOPPIE – vežový bytový dom, Moldavská cesta Košice“.

Navrhovateľ ATLAS REAL, s.r.o., predložil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle § 7 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon“) zámer činnosti „KOPPIE – vežový bytový dom, Moldavská cesta Košice“ na posúdenie podľa zákona.

Ministerstvo životného prostredia SR podľa § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydalo rozhodnutie č. 1226/05-1.6/ak zo dňa 14.7.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.8.2005, že činnosť uvedená v predloženom zámere   s a
  n e b u d e     p o s u d z o v a ť
   podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 127/1994 Z. z. je rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a internetovej stránke www.kosice.sk do 29.5.2006.
Ing. František KNAPÍK
primátor mesta Košice