Prejsť na obsah

Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia

Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu:


„Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia“

Obstarávateľ, Mesto Košice, v zastúpení primátorom Ing. Jaroslavom Polačekom, predložil Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Košice podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní predmetného strategického dokumentu (ďalej len oznámenie).


Oznámenie o strategickom dokumente je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii č. C/313 3. posch. referátu životného prostredia a energetiky každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia t.j. najmenej do 21.09.2020. Elektronická forma dokumentu je zverejnená na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk a oznámenie o doručení dokumentu na webovom sídle mesta www.kosice.sk.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice do 15 dní od tohto zverejnenia o doručení oznámenia.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky