Prejsť na obsah

komplex cassovar“Oznamujem občanom, že dňa 25.8.2006 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„Komplex Cassovar"


Navrhovateľ, GLOBAL GROUP, a.s., Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Komplex Cassovar".


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 25.9.2006.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Ministerstvu ŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, 812 35 Bratislava, do 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, t. j. do 28.9.2006.
Ing. František Knapík
primátor mesta Košice