Prejsť na obsah

KOMPLEX CASSOVAR

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 18.10.2006
A/2006/11906/457


Oznamujem občanom, že dňa 16.10.2006 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené oznámenie o upustení od vypracovania správy o hodnotení :

„ KOMPLEX CASSOVAR.“

Navrhovateľ, GLOBAL GROUP, a.s., Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia SR zámer: „Komplex Cassovar", ktorý podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Na základe výsledkov rokovania o ďalšom postupe hodnotenia uvedeného zámeru dňa 4.10.2006 a s prihliadnutím na doručené stanoviská k zámeru Ministerstvo životného prostredia SR určilo v zmysle § 32 zákona v spolupráci s príslušným a povoľujúcim orgánom, že správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP nie je potrebné vypracovať. V ďalších krokoch procesu posudzovania bude správu o hodnotení nahrádzať zámer uvedenej činnosti.

Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321, 3. posch., každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. po dobu jedného mesiaca t.j. do 16.11. 2006.

Verejné prerokovanie podľa § 34 ods. 2 zákona sa uskutoční do 16.11.2006. Presný termín bude verejnosti oznámený uverejnením pozvánky na tejto úradnej tabuli.Ing. František Knapík
primátor mesta Košice