Prejsť na obsah

Komisia kultúry 2018 - 2022

Činnosť komisie:

a) predkladá návrhy v otázkach riešenia problematiky kultúry,
b) podieľa sa na príprave koncepčných materiálov v oblasti kultúry a vyjadruje sa k podnetom verejnosti v oblasti kultúry,
c) spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,
d) posudzuje spôsob financovania jednotlivých kultúrnych zariadení zriadených Mestom Košice a dozerá na hospodárenie s majetkom mesta zvereným do ich správy,
e) vyjadruje sa k činnosti organizácií a kultúrnych zariadení mesta, ktoré zabezpečujú najmä celomestské kultúrno-spoločenské podujatia, k ich štatútom, a predkladá návrhy na zlepšenie ich činnosti,
f) spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v meste,
g) spolupôsobí pri utváraní kroniky mesta,
h) prerokúva a prijíma stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a jeho úpravám, 
i) vyjadruje sa k materiálom na rokovanie mestského zastupiteľstva v oblasti svojej pôsobnosti.

Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách