Prejsť na obsah

Komisia dopravy a výstavby

Činnosť komisie:

Komisia výstavby a dopravy

a) posudzuje a dáva odporúčacie stanoviská k návrhu územného plánu mesta jeho zmien a doplnkov, tiež k návrhom celomestských koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života mesta a mestských častí z pohľadu územného rozvoja, výstavby a dopravy,
b) vyjadruje sa ku koncepcií, návrhu prípravy, spôsobu realizácie stavieb na území mesta, ktoré významným spôsobom vplývajú na život ľudí mesta z pohľadu dopravy,
c) vyjadruje sa k zásadným koncepčným návrhom rozvoja mestskej hromadnej dopravy na území mesta,
d) vyjadruje sa k zmene tarify mestskej hromadnej dopravy v meste Košice,
e) vyjadruje sa k návrhu prípravy a realizácie dopravných stavieb na území mesta a k rozhodujúcim stavbám celomestského charakteru,
f) vyjadruje sa ku koncepcii a riešeniam mestskej statickej dopravy,
g) zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území mesta v zmysle cestného zákona,
h) dáva stanoviská k jednotlivým bodom rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré obsahovo súvisia s problematikou výstavby a dopravy, tiež k bodom, ktoré súvisia so samotnou činnosťou komisie.

Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách