Prejsť na obsah

JAZDECKÝ AREÁL amCAR KOŠICE

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice,13.11.2006
A/2006/12776/457

Oznamujem občanom, že dňa 9.11.2006 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„jazdecký Areál amcar košice."


Navrhovateľ Emília Bucsková - amCar, Košice, predložil Obvodnému úradu ŽP Košice v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Jazdecký areál amCar Košice".


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 11.12.2006.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 5.12.2006.
Ing. František Knapík
primátor mesta Košice