Prejsť na obsah

Informácia o voľnom pracovnom mieste, ZŠ Kežmarská 30, Košice

V zmysle § 84 ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa:             Základná škola
Kežmarská 30
040 11 Košice
 
Kategórie voľného pracovného miesta:    učiteľ s aprobáciou nemecký jazyk a občianska                                                                 náuka,
                                                               alebo nemecký jazyk a dejepis  
Podkategórie pedagog. zamestnanca:     učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Kvalifikačné predpoklady:                       vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Kvalifikačná požiadavka:                         aprobačný predmet nemčina
Požadované doklady:                              životopis zaslaný e-mailom
Iné požiadavky:                                      bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka
 
Nástup do zamestnania:                         01.09.2022
Informácie na tel.:                                  0915 947 322
e-mail:                                                    zs@k30.sk
web:                                                       https://k30.edupage.org/ 
 
 
V Košiciach 01.08.2022                                   PaedDr. Jana Poprocká, riaditeľka školy