Prejsť na obsah

Informácia o voľnom pracovnom mieste, Základná škola Považská 12, Košice, vychovávateľ

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:
Názov a adresa zamestnávateľa:


Základná škola Považská 12, Košice
Kategória pedagogického zamestnanca: vychovávateľ
Počet pracovných miest: 1 pracovné miesto; úväzok 100%

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia),
- motivačný list,
- potvrdenie o ukončení adaptačného vzdelávania (výhodou),
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona č. 138/2019 § 15 ods. 1 a 2 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a Odpis z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace.

Doplňujúce informácie:
- pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2023 s predpokladaným nástupom 1.9.2022
- pracovný úväzok: 100%

požadované doklady je možné doručiť poštou, osobne alebo elektronicky na e-mail: zspovke12@gmail.com najneskôr do 17.8.2022 do 14,00 hod.
- na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači
- výberové konanie sa uskutoční dňa: 22.8.2022 od 11,00 hod.

Kontakt: 055/6432590, zspovke12@gmail.com