Prejsť na obsah

Informácia o voľnom pracovnom mieste, MŠ Dneperská 8, Košice

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
 
Názov a adresa zamestnávateľa:  Materská škola, Dneperská 8, 040 12 Košice
 
Pracovné miesto ( kategória):  asistent učiteľa
 
Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2023  s 3 mesačnou skúšobnou dobou. 
 
Kvalifikačné predpoklady:
-  ukončené odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
-  zdravotná spôsobilosť
-  bezúhonnosť
-  ovládanie štátneho jazyka.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
-  žiadosť o prijatie do zamestnania
-  profesijný životopis
-  súhlas so spracovaním osobných údajov
-  kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
 
Ponúkame:
-   nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
    zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
    práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR
    predpis č. 359/2017 Z.z. vo výške minimálne 761,00 € v závislosti od platovej triedy a
    odpracovaných rokov.
 
Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poštou na adresu: Materská škola, Dneperská 8, 040 12 Košice
v termíne od 01. 08. 2022 do 12. 08. 2022.
Termín výberového konania je 15 08. 2022 o 13.00 hod. v Materskej škole, Dneperská 8,   Košice.
 
Kontakt:  055/7293328 
 
S pozdravom
 
                                                                       Mgr. Gizela Hvizdáková
                                                                              riaditeľka školy