Prejsť na obsah

Filtračná stanica olejov v USSK- zariadenie na zhodnocovanie odpadov“ - verejné prerokovanie

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 22.04.2021
MK/A/2021/07558


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 02.02.2021 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie MŽP SR č. 1986/2021-1.7/mš, 5116/2021 zo dňa 29.01.2021 o tom, že:
- nie je potrebné vypracúvať správu o hodnotení -
pre navrhovanú činnosť: „Filtračná stanica olejov v USSK- zariadenie na zhodnocovanie odpadov“. Informácia o nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia (18.02.2021) bola mestu Košice doručená dňa 29.03.2021.

Pre navrhovanú činnosť sa podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na ďalší postup hodnotenia primerane použijú ustanovenia § 33 až 39 zákona. Mesto Košice, ako dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť o rozsahu dokumentácie prístupnej na webovom sídle: www.enviroportal.sk/sk/eia a o oznámení prezentovanom jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k zámeru najneskôr do 30 dní odo dňa tohto zverejnenia dokumentácie obcou na adresu Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava.


Mesto Košice ako dotknutá obec v súlade s § 34 ods. 2 zákona následne zabezpečí v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti počas celého zverejnenia dokumentácie vzhľadom na § 65g ods. 3 zákona.


Verejné prerokovanie podľa § 34 ods. 2 zákona sa uskutoční dňa:
11.05.2021 o 13.00 hod.
v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke C - 205, 2. poschodie. Pozvánka a oznámenie pre občanov sú umiestnené na tejto úradnej tabuli ako aj na webovom sídle mesta www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky