Prejsť na obsah

Filtračná stanica olejov v USSK - zariadenie na zhodnocovanie odpadov

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E
Košice, 19.11.2020
MK/A/2020/21487


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.11.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o začatí konania a doručený zámer činnosti:


„Filtračná stanica olejov v USSK - zariadenie na zhodnocovanie odpadov“


Navrhovateľ, U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, 044 54 Košice, predložil na Ministerstvo ŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania.


Oznámenie o zámere činnosti je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení t.j. najmenej do 10.12.2020. Zámer navrhovanej činnosti je pre verejnosť prístupný na webovom sídle MŹP SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/filtracna-stanica-olejov-v-ussk-zariadenie-na-zhodnocovanie-odpadov-


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava do 21 dní od doby, kedy bola týmto oznámením o zmene činnosti informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v určenej lehote dotknutej obci.


Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky