Prejsť na obsah

Efektivizácia procesu úpravy odpadov mobilným zariadením

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 23.09.2020
MK/ A/2020/19139


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 21.09.2020 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti:


„Efektivizácia procesu úpravy odpadov  mobilným zariadením“
Areál strediska Divízie zhodnocovania odpadov spol. KOSIT a.s.


Navrhovateľ, KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer predmetnej činnosti.
Zámer je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, t.j. najmenej do 10.10.2020.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 041 26 Košice, najneskôr do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.


Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk ako aj na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA – Informačný systém.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky