Prejsť na obsah

Dodatok č. 1 k vyhláseniu

Dodatok č. 1 k

vyhláseniu vkladateľa o vložení nepeňažného vkladu do spoločnostiZa účelom odstránenia nedostatkov Vyhlásenia vkladateľa o vložení nepeňažného vkladu do spoločnosti zo dňa 14.03.2016 vkladateľ týmto Dodatkom č. 1: 1. Mení text Vyhlásenia vkladateľa o vložení nepeňažného vkladu do spoločnosti zo dňa 14.03.2016, ktorý znie:  Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00 691 135, ako jediný akcionár obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť so sídlom Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO: 31 701 914, zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH, na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 373 zo dňa 14.03.2016 o zvýšení základného imania spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť formou nepeňažného vkladu vo výške 7 875 550 € týmto ako vkladateľ  vyhlasuje,  že vkladá do základného imania spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť so sídlom Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO: 31 701 914 („ďalej len nadobúdateľ") nepeňažný vklad, pozostávajúci z nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Terasa, zapísaného na liste vlastníctva č. 12576 a hnuteľného majetku, ktorý je špecifikovaný v Prílohe k tomuto vyhláseniu a ktorého výlučným vlastníkom je vkladateľ.  Všeobecná hodnota nehnuteľného a hnuteľného majetku podľa prílohy, v celkovej výške 7 875 555,30 €, bola určená súdnoznaleckým posudkom č. 11/2016 zo dňa 08.02.2016, spracovaným znalcom Ing. Jozefom Murínom, zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov pod evidenčným číslom 912457. Nepeňažný vklad sa započítava na vklad jediného akcionára Mesta Košice do základného imania spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť vo výške 7 875 550 € (slovom sedem miliónov osemstosedemdesiatpäťtisíc päťstopäťdesiat eur).

  Nepeňažný vklad sa na prospech vkladateľa započítava ako úplné splatenie emisného kurzu vkladateľom upísaných a spoločnosťou (nadobúdateľom) emitovaných nových akcií v menovitej hodnote 7 875 550 €.

  Hnuteľný majetok, ktorý nepodlieha vkladu do katastra nehnuteľností, je v Prílohe k tomuto vyhláseniu označený pod poradovými číslami 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 a 25 a právne účinky nadobudnutia vlastníckeho práva k vkladanému hnuteľnému majetku v prospech nadobúdateľa nastávajú dňom zápisu do obchodného registra.

  Právne účinky nadobudnutia vlastníckeho práva k vkladanému nehnuteľnému majetku v prospech nadobúdateľa, ktoré sa vykoná na základe tohto vyhlásenia, nastávajú povolením vkladu vlastníckeho práva k predmetnému nehnuteľnému majetku v prospech nadobúdateľa do katastra nehnuteľností vedeného Katastrálnym odborom Okresného úradu Košice.

  Vkladateľ nepeňažného vkladu týmto vyhlasuje, že súhlasí s prevodom vlastníckeho práva k nepeňažnému vkladu vyššie špecifikovanému na obchodnú spoločnosť Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť.

  Nadobúdateľ nepeňažného vkladu, Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť prehlasuje, že majetok špecifikovaný v Prílohe k tomuto vyhláseniu na seba preberá so všetkými záväzkami a ťarchami na nich viaznucimi.

  Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 373 zo dňa 14.03.2016, ktorým Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť nepeňažným vkladom je zverejnené na internetovej stránke Mesta Košice.

 2. Z názvu prílohy k Vyhláseniu vkladateľa nepeňažného vkladu „NEHNUTEĽNÝ MAJETOK VLOŽENÝ DO ZÁKLADNÉHO IMANIA DPMK, a.s." vypúšťa slovo „NEHNUTEĽNÝ".

  Vo zvyšnej časti ostáva celý text prílohy nezmenený.