Prejsť na obsah

Dnes (5. 10. 2018) začali jazdiť električky už aj po posledných zmodernizovaných úsekoch

Druhá etapa modernizácie košických električkových tratí (MET) začala prípravnými prácami dňa 22. 11. 2016, po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku. Stavba bola stavebne ukončená a odovzdaná investorovi presne podľa stanoveného harmonogramu dňa 31. 8. 2018.

Dokončením 1. časti 2. etapy stavby MET sa podarilo v Košiciach v rokoch 2012 až 2018, teda iba za šesť rokov, preinvestovať do rozvoja mestskej hromadnej dopravy celkovo 250 miliónov Eur, čo je najväčšia investícia za posledných 30 rokov. Okrem zmodernizovania 11 kilometrov električkových tratí sa mestu podarilo kúpiť 46 nových električiek a 23 elektrobusov.

Hlavným zhotoviteľom stavebných prác na stavbe MET bola spoločnosť EUROVIA SK a investorom projektu Mesto Košice. Projekt bol spolufinancovaný z Operačného programu integrovaná infraštruktúra.

Išlo o najväčšiu modernizáciu električkových tratí za posledných niekoľko desiatok rokov nielen v Košiciach, ale na celom Slovensku.

Vedenie mesta považovalo od samého začiatku stavby MET za veľmi dôležité, aby boli všetky práce robené etapovite a podľa možností s čiastkovými uzáverami komunikácií i obmedzeniami dopravy tak, aby bol dopad stavby na Košičanov čo najmenší.

Hlavným cieľom Mesta Košice bolo, dosiahnuť modernizáciou košických električkových tratí vyššiu efektivitu a bezpečnosť dopravy v meste, ale tiež väčší komfort pre cestujúcu, ako aj motoristickú verejnosť. V neposlednom rade však aj zníženie hluku, vibrácií, prašnosti a zvýšenie pozitívnych environmentálnych vplyvov na kritických úsekoch električkových tratí v meste.

Ihneď po začatí stavby MET sa začali robiť na stavbe pravidelné kontrolné dni za účasti zástupcov investora (Mesto Košice) aj zhotoviteľa diela (Eurovia SK) minimálne raz za týždeň (ak sa robil aj štatutárny kontrolný deň), tak i viackrát do týždňa. Kontrolné dni slúžili nielen na výmenu informácií ako stavba napreduje a či sa plnia harmonogramom prác stanovené jednotlivé termíny, ale aj na zisťovanie prípadných ťažkostí na stavbe. Ak sa aj nejaké menšie vyskytli, vďaka ozaj vynikajúcej súčinnosti všetkých zainteresovaných boli operatívne a čo najrýchlejšie vyriešené.

Mesto Košice po každom kontrolnom dni na stavbe pravidelne informovalo nielen košickú verejnosť, ale i médiá o tom, ako modernizácia električkových tratí pokračuje, či a aké sa vyskytli na stavbe problémy, a ako boli riešené.

Iba na webovej stránke mesta Košice (www.kosice.sk) bolo od začiatku stavby zverejnených viac ako 100 tlačových správ a desiatky videonahrávok z kontrolných dní.

Mesto Košice ako investor veľmi vážne a zodpovedne pristupovalo od samého začiatku druhej etapy modernizácie električkových tratí aj k podnetom občanov, ktoré súviseli so stavbou. Mesto počas prác veľakrát deklarovalo, že všetky zmysluplné podnety vyhodnotí, a v rámci daných možností sa pokúsi o nápravu k čo najväčšej spokojnosti Košičanov. Nie vždy to však bolo možné.

Na stavbe MET robili stavbári počas takmer celého jej trvania v akomkoľvek počasí, či už bolo extrémne horúco, alebo chlad. Na stavbe boli, ak si to situácia vyžadovala, navyšované ľudské i technické kapacity, v niektorých fázach pracovalo na stavbe od rána do neskorých popoludňajších, respektíve i večerných hodín, až 250 ľudí denne. Aj vďaka tomuto serióznemu prístupu zhotoviteľa diela, ale i kontrolnej činnosti mesta, nebol stanovený harmonogram prác na stavbe ani raz nejako významne posunutý, respektíve narušený.

Líniová stavba mestskej električkovej dráhy pozostávala z ôsmich ucelených častí, ktoré sa realizovali ako samostatné stavby:

úsek trate od budovy Krajského súdu po kruhový objazd Moldavská; okružná križovatka Moldavská; úsek trate na Triede SNP od križovatky Bardejovská po križovatku Laborecká; úsek trate križovatka Laborecká – obratisko Amfiteáter; úsek trate od križovatky pri OC TIP TOP po obratisko Botanická záhrada; obratisko Botanická záhrada; ulica Komenského, úsek trate od Námestia Maratónu Mieru po obratisko Havlíčkova; križovatka VSS;

Počas necelých dvoch rokov boli, okrem samotných koľajníc, koľajových spodkov, zvrškov a ďalších vecí, zrealizované napríklad aj prekládky a úpravy všetkých súvisiacich zariadení a inžinierskych sietí, vrátane rekonštrukcie a výstavby električkových či autobusových nástupíšť, výstavba informačných zariadení, kamerového systému, modernizácia cestnej svetelnej signalizácie, ako i výstavba a rekonštrukcia meniarní.

Základné informácie o stavbe

Názov stavby: KE, modernizácia električkových tratí MET v meste Košice

Stavebník: Magistrát mesta Košice

Dodávateľ: EUROVIA SK, a. s., závod Košice

Začiatok výstavby: 11/2016

Ukončenie výstavby: 31. august 201

Počet stavebných objektov: 449

Stavba MET v číslach:

Kamenivo použité na vybudovanie koľajového lôžka: 24 871, 19 m3

Celková dĺžka vymenených koľajníc: 15 073, 73 m

Počet vymenených výhybiek a krížení: 29 ks

Množstvo betónu použitého na železobetónové dosky: 2 369, 65 m3

Počet vymenených podvalov: 16 977 ks

Počet uložených antivibračných rohoží: 58 681, 65 m2

Počet osadených stožiarov trakčného vedenia: viac ako 780 ks

Dĺžka nového trakčného vedenia: viac ako 24 450 m