Prejsť na obsah

Civilná ochrana chráni aj v Košiciach životy, zdravie a majetok

Medzinárodná organizácia civilnej ochrany vyhlásila 1. marec za Svetový deň civilnej ochrany. Cieľom tohto kroku bolo upriamiť pozornosť širšej verejnosti na jej úlohy pri riešení a odstraňovaní náhlych nepredvídateľných udalostí, mimoriadnych udalostí, pri ochrane života a majetku osôb a ochrane životného prostredia.

„Bezpečnosť obyvateľov mesta sa dá v takýchto situáciách zaistiť pripravenosťou orgánov civilnej ochrany, záchranných služieb a dobrovoľníkov v oblasti záchranárstva. Košice majú tento systém veľmi dobre prepracovaný s jasným zadefinovaním všetkých síl a prostriedkov technickej podpory krízového riadenia,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Civilná ochrana mesta je zásadnou súčasťou bezpečnosti na území mesta a je súčasťou orgánov civilnej ochrany mesta, okresu, kraja aj štátu. V metropole východu je súčasťou systému civilnej ochrany niekoľko skupín ľudí a techniky, ktoré vytvára mesto Košice. Je to prieskumná skupina, vyslobodzovacia skupina, skupina pre núdzové ubytovanie a zásobovanie, ďalej záchranná, poriadková a skupina skladov civilnej ochrany, ochranných stavieb a chráneného pracoviska. Členovia všetkých skupín sú pripravení zasahovať nielen v prípade mimoriadnych udalostí, kedy sú bezprostredne ohrozené životy a zdravie ľudí, ale aj v prípade zvláštnych udalostí a pri ochrane životného prostredia.

Zorganizovali súčinnostné cvičenie „Záchrana Košice 2023“, riešia aj zosuv časti cesty na Bankov

Civilná ochrana sa prostredníctvom referátu civilnej ochrany, BOZP a požiarnej ochrany košického magistrátu výrazne angažuje aj pri krízovom riadení na úrovni mesta. Jej zložky sa napr. tento mesiac aktívne zapájali do riešenia mimoriadnej situácie na území mesta, ktorú v polovici februára vyhlásil primátor. Dôvodom bolo odtrhnutie a zosunutie krajnica na 80 metrov dlhom úseku pravého pruhu cesty v smere od mosta nad Čermeľským potokom na Bankov. Začiatkom novembra 2023 zas v areáli DPMK na Hornádskej ulici zorganizovali súčinnostné cvičenie „Záchrana Košice 2023“.

To bolo spojené s praktickou činnosťou základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému (IZS) pri výkone záchranných prác v mieste vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s hromadnou haváriou. Zamestnanci košických zdravotníckych zariadení si vtedy nacvičili hromadný príjem ranených, mesto a mestské časti zabezpečovali evakuáciu obyvateľstva z ohrozených území a ich núdzového zabezpečenia. Po jeho skončení mohol šéf referátu civilnej ochrany, BOZP a požiarnej ochrany Peter Ferjenčík skonštatovať, že súčinnosť základných záchranných zložiek IZS s orgánmi krízového riadenia samosprávy mesta Košice je na veľmi dobrej úrovni.

„Dôležitou súčasťou civilnej ochrany mesta sú dobrovoľní záchranári. Počas povodní, po zosuvoch pôdy, prívalových dažďoch a iných mimoriadnych udalostiach preukazujú pripravenosť a schopnosť efektívne pomáhať obyvateľom mesta a blízkeho okolia, keď sa dostanú do stavu ohrozenia životov, zdravia a majetku. Aj vďaka nim sú Košice na mimoriadne udalosti dobre pripravené. Týmto ľuďom patrí poďakovanie a uznanie nás všetkých,“ dodal primátor.

Viac informácií o civilnej ochrane a jej činnosti na území mesta Košice je možné nájsť na stránke www.cokosice.sk