Prejsť na obsah

ČERPACIA STANICA LPG – SLOVNAFT, a.s., KOŠICE KVP

Oznamujem občanom, že dňa 6.10.2005 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti:


„Čerpacia stanica lpg – Slovnaft, a.s.,
Košice KVP".

Navrhovateľ Združenie CEVING, predložil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle §7 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.127/ 1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon") zámer činnosti „Čerpacia stanica LPG – Slovnaft, a.s., Košice KVP" na posúdenie podľa zákona.

Ministerstvo životného prostredia SR podľa § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydalo rozhodnutie č. 2355/05-1.6/ak zo dňa 14.9.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.9.2005, že činnosť uvedená v predloženom zámere   s a   n e b u d e    p o s u d z o v a ť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle §11 ods. 5 zákona č. 127/1994 Z. z. je rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice do 7.11.2005.


JUDr. Zdenko TREBUĽA
primátor mesta Košice