Prejsť na obsah

Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 15.10.2020
MK/A/2020/06568


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 14.10.2020 bol Mestu Košice ako dotknutej obci doručený „Rozsah hodnotenia“ navrhovanej činnosti:


„Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“
Wuppertálska ulica na sídlisku KVP


Navrhovateľ, ANDROMEDA INVEST s.r.o, Južná trieda 5, 040 01 Košice, predložil 26.09.2019 podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zámer navrhovanej činnosti na Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice (príslušný orgán).
OÚ Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP , na základe doručených stanovísk orgánov verejnej správy, dotknutej obce a dotknutej verejnosti a po prerokovaní s navrhovateľom určil podľa § 30 zákona rozsah hodnotenia strategického dokumentu.
V zmysle § 30 ods. 7 zákona je oznámenie o rozsahu hodnotenia bezodkladne zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk, obsah rozsahu hodnotenia na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk SK/eia
Verejnosť, dotknuté orgány a ďalšie subjekty procesu posudzovania môžu podľa ods. 8 zákona predložiť ostatné pripomienky k rozsahu hodnotenia činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa ods. 7 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky