Prejsť na obsah

Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice - rozhodnutie zo zisťovacieho konania o podnete

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 25.09.2020
MK/A/2020/10076


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.09.2020 mu bolo ako
dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť:


„Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice“
k.ú. Košice – Skladná , MČ Košice – Staré Mesto


Vlastníci bytov na ulici Fejova č. 6, 8, 10, 12, 040 01 Košice, zastúpení Ing. Jánom Vasiľom, Fejova 10, a doc. RNDr. Katarínou Kyseľovou, Fejova 8, doručili na Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie podnet na začatie konania podľa § 19 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovateľom predmetnej činnosti je Monika Rusnáková, Brnenská 3, 040 11 Košice.


Po podrobnom posúdení stanovísk, spresnení sporných otázok, zvážení dostupných informácií a výsledkov zisťovacieho konania podľa § 19 zákona o EIA, vydalo Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutie č. 51/2020-1.7/lb-R 44142/2020 zo dňa 28.08.2020, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA.


Mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 19 zákona o EIA bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí Ministerstva životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie vo veci neposudzovania navrhovanej činnosti.
Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky