Prejsť na obsah

Bytový dom Jantárová I a II - zámer

Navrhovateľ, Real, s.r.o., Jantárová 2442/30, 040 11 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer predmetnej činnosti.