Prejsť na obsah

Bytový dom Holubyho, KOŠICE - Zámer

Navrhovateľ, JPC, s.r.o., Nám. Osloboditeľov 3/A DUETTI, 040 01 Košice, IČO: 36 205 818, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer predmetnej činnosti