Prejsť na obsah

Biologická stabilizácia odpadov - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Navrhovateľ, KOSIT, a.s., Rastislavova 98, , 043 46 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer predmetnej zmeny činnosti.