Prejsť na obsah

BINARY OFFICE PARK, ROZVOJOVÁ - KOŠICE - doručenie zámeru

Navrhovateľ, KYKLOP REAL – INVEST, spol. s.r.o., Mostná 29, 949 01 Nitra, IČO:36 531 812, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer predmetnej činnosti.