Prejsť na obsah

Betonáreň VEDOS Košice - Barca - doručenie zámeru

Navrhovateľ, VEDOS, s.r.o., Rožkovany 11, 082 71 Lipany nad Torysou, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer predmetnej činnosti.