Prejsť na obsah

AREÁL BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ BANKY V KOŠICIACH“.


M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E
Košice, 28.11.2006
A/2006/12500/457

Oznamujem občanom, že dňa 27.11.2006 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti:


„areál bývalej priemyselnej banky v košiciach".

VHS development, s.r.o., Košice, zastúpený Vierou Adamovou, Košice, predložil Obvodnému úradu životného prostredia v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer „Areál bývalej Priemyselnej banky v Košiciach" na posúdenie podľa zákona.

Obvodný úrad životného prostredia SR podľa § 29 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydal rozhodnutie č. OPaK 2006/02452-19/VAR zo dňa 15.11.2006, že činnosť uvedená v predloženom zámere s a n e b u d e p o s u d z o v a ť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle § 29 ods. 9 zákona je rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a internetovej stránke www.kosice.sk do 22.12.2006.
Ing. František KNAPÍK
primátor mesta Košice