Prejsť na obsah

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74 (cyklo, REACT-EU,)

Oznamujem Vám, že na webstránke MIRRI – IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74.

 

 link:  https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-1-vyzvy-irop-po7-sc72-2021-74/index.html

 

 Aktualizáciou sa v kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) upravuje indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.