Prejsť na obsah

„U.S.Steel Košice, s.r.o. – zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu“ - oznámenie pre verejnosť

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 17.05.2021
MK/A/2021/07115


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.05.2021 mu bola ako dotknutej obci doručená od MŽP SR správa o hodnotení navrhovanej činnosti:


„U.S.Steel Košice, s.r.o. – zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu“


MŽP SR v súlade s § 33 ods. 3 zákona č, 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie doručuje dotknutej verejnosti Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie a spolu so správou o hodnotení ich zverejňuje na svojom webovom sídle:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/u-s-steel-kosice-s-r-o-zvysenie-kapacity-skladky-nie-nebezpecnych-odpadov
Mesto Košice, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko ku správe najneskôr do 30 dní odo dňa tohto zverejnenia dokumentácie obcou na adresu Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava.
Mesto Košice ako dotknutá obec v súlade s § 34 ods. 2 zákona následne zabezpečí v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti počas doby celého zverejnenia dokumentácie vzhľadom na § 65g ods. 3 zákona.
Verejné prerokovanie podľa § 34 ods. 2 zákona sa uskutoční dňa:
03.06.2021 o 13.00 hod.
v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke C - 205, 2. poschodie. Pozvánka a oznámenie pre občanov sú umiestnené na tejto úradnej tabuli ako aj na internetovej stránke mesta www.kosice.sk


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky