Prejsť na obsah

„Nízkouhlíková stratégia organizácií v zraďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 07.10.2020
MK/A/2020/19761


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 02.10.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené Oznámenie o strategickom dokumente:


„Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“


Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, predložil Okresnému úradu Košice (v sídle kraja) podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznámenie o strategickom dokumente.
Oznámenie o doručení strategického dokumentu je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 3 (referát životného prostredia a energetiky) každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia, t.j. najmenej do 16.10.2020. Elektronická forma dokumentu je zverejnená na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk a sídle Úradu KSK www.vucke.sk a oznámenie o doručení strategického dokumentu na webovom sídle mesta www.kosice.sk.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky