Prejsť na obsah

Články - Územnoplánovacie podklady

Zoznam aktuálnych článkov

„Generel umeleckých diel, objektov drobnej architektúry a reklamných, informačných a propagačných zariadení na území Mestskej pamiatkovej rezervácie a jej ochranného pásma“ analyzuje súčasný stav, definuje negatívne javy v riešenom území, návrhy na ich odstránenie a na dotvorenie verejného priestranstva a stanovuje princípy a pravidlá umiestňovania umeleckých diel, objektov drobnej architektúry a reklamných, informačných a propagačných prvkov v historicky hodnotnom území Košíc s cieľom zachovania a prezentácie pamiatkových hodnôt v území a vytvárania kvalitného verejného priestranstva.
Riešené územie je rozdelené na prírodný systém a urbánny systém. Prírodný systém predstavuje extravilán mesta a mestských častí, urbánny systém v rámci tejto štúdie predstavuje zastavané územie. Pomer urbánneho a prírodného systému je cca 1:3, čo je pozitívne zistenie, urbánny systém (zastavané územie) mesta (vrátane mestských častí) má tak vcelku kvalitné zázemie. Index zelene urbánneho systému má hodnotu 0,5, čo svedčí o vyváženosti systému (zastavaného územia).
Širšie vzťahy, reliéf mesta a krajiny, problémové výkresy, súčasný stav výškového usporiadania, komplexný návrh výškového usporiadania, schéma regulatívov a sprievodná správa - stav zmien a doplnkov december 2013
Komplexný urbanistický návrh, návrh dopravy, návrh technickej infraštruktúry, – stav zmien a doplnkov marec 1997

Predošlá strana
Ďalšia strana