Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

V súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu žiadosti o stavebné povolenie pre stavbu s názvom : „UBYTOVNE pre krátkodobé ubytovanie, ubytovňa (UB.)-A a ubytovňa (UB.)-B“, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zároveň oznamujeme, že právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť bolo vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, Komenského č.52, Košice pod č. OU-KE-OSZP3-2018/023316 dňa 29.6.2018 a je uverejnené na webovom sídle orgánu ktorý ho vydal : http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/apartmanove-domy-medicka
Stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre časť stavby s názvom projektovej dokumentácie : Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D v rozsahu objektovej skladby : SO 800-1 Horúcovodná prípojka SO 801-01 Rozšírenie CZT – TEHO – Horúcovodná prípojka vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zároveň oznamujeme, že právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť bolo vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, Komenského č.52, Košice pod č. OU-KE-OSZP3-2017/004229 dňa 20.03.2017 a je uverejnené na webovom sídle orgánu ktorý ho vydal : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-zelene-grunty
Zverejnenie kópie žiadosti o povolenie zmeny stavby pred dokončením pre časť stavby s názvom : „Polyfunkčný súbor Popradská“ – 1. ETAPA - pre stavebné objekty : SO 104 BD/B, SO 105 BD/C, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov. Zároveň oznamujeme, že právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť bolo vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, Komenského č.52, Košice pod č. OU-KE-OSZP3-2016/033620 dňa 7.9.2016 a je uverejnené na webovom sídle orgánu ktorý ho vydal : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-subor-popradska
žiadosť o stavebné povolenie stavby "Rezidencia Albelli" v skladbe stavebných objektov SO 03, SO 04, SO 19, SO 20, SO 22, SO 23
Opakované oznámenie - podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona o zverejnení návrhu na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice (ďalej len „ÚHK") na II. polrok 2021 bol schválený na základe Uznesenia č. 736 písm. B z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach (ďalej len „MZ") zo dňa 01. 07. 2021. Plán kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2021 bol na základe žiadosti MZ Uznesením č. 736 písm. C z XXIV. zasadnutia MZ zo dňa 01. 07. 2021 doplnený o: 1. vykonanie samostatnej kontroly na poisťovacie služby, kontrolu plnenia opatrení a tematickú kontrolu v organizácii K 13 - Košické kultúrne centrá a 2. preverenie možnosti zavedenia participatívneho rozpočtu v podmienkach mesta Košice a vypracovanie stanoviska. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2021 bol zverejnený dňa 16. 06. 2021 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.