Prejsť na obsah

Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o využívaní územia podľa § 39 a § 39b stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.