Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením pre stavbu s názvom : „Polyfunkčný súbor Popradská – 1. ETAPA“ v rozsahu stavebných objektov SO 101 BD/A1, SO 102 BD/A2, SO 103 BD/A3 a SO 106 Objekt podzemnej garáže/G na pozemkoch KN-C parcelné čísla 119/1 a 120/1, katastrálne územie Terasa, v Košiciach, na ulici Popradskej, v MČ Košice – Západ, povolenej na základe stavebného povolenia vydaného tunajším stavebným úradom Mestom Košice, pracoviskom Košice - Západ, Tr. SNP č.48/A, Košice pod č.MK/A/2019/09647-09/II/VIR dňa 14. augusta 2019 (právoplatným dňa 28. októbra 2019)
Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavby „Retail 2 – stavba pre maloobchod, Obytný súbor NT3“, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 16.09.2015 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3 – 2015/030901, právoplatné 6.10.2015, z ktorého vyplýva že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA. Údaje o navrhovanej činnosti sú sprístupnené na stránke : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-nt3-kosice
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pod názvom: "Hala Cassosport - modernizácia a dostavba" a zároveň oznámenie, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3-2019/006307 zo dňa 28.02.2019 (právoplatné dňa 08.04.2019), je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia
V súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu žiadosti o stavebné povolenie pre stavbu s názvom : „UBYTOVNE pre krátkodobé ubytovanie, ubytovňa (UB.)-A a ubytovňa (UB.)-B“, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zároveň oznamujeme, že právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť bolo vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, Komenského č.52, Košice pod č. OU-KE-OSZP3-2018/023316 dňa 29.6.2018 a je uverejnené na webovom sídle orgánu ktorý ho vydal : http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/apartmanove-domy-medicka
Stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre časť stavby s názvom projektovej dokumentácie : Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D v rozsahu objektovej skladby : SO 800-1 Horúcovodná prípojka SO 801-01 Rozšírenie CZT – TEHO – Horúcovodná prípojka vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zároveň oznamujeme, že právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť bolo vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, Komenského č.52, Košice pod č. OU-KE-OSZP3-2017/004229 dňa 20.03.2017 a je uverejnené na webovom sídle orgánu ktorý ho vydal : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-zelene-grunty
Zverejnenie kópie žiadosti o povolenie zmeny stavby pred dokončením pre časť stavby s názvom : „Polyfunkčný súbor Popradská“ – 1. ETAPA - pre stavebné objekty : SO 104 BD/B, SO 105 BD/C, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov. Zároveň oznamujeme, že právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť bolo vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, Komenského č.52, Košice pod č. OU-KE-OSZP3-2016/033620 dňa 7.9.2016 a je uverejnené na webovom sídle orgánu ktorý ho vydal : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-subor-popradska
žiadosť o stavebné povolenie stavby "Rezidencia Albelli" v skladbe stavebných objektov SO 03, SO 04, SO 19, SO 20, SO 22, SO 23
Opakované oznámenie - podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona o zverejnení návrhu na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby