Prejsť na obsah

Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Pre navrhovanú činnosť ,,Polyfunkčný objekt OC ROCCA" bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 11.08.2022 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2012/033103-011. Z rozhodnutia vyplýva, že navrhovaná činnosť sa ďalej nebude posudzovať podľa zákona o EIA (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.09.2022).
Rozhodnutie, podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby s názvom „Košice – Pereš - úprava TS1, NN na ul. Sabinovská, Medzevská, Jasovská a Gelnická“, na pozemkoch KN-C parcelné číslo 5061, 5063, 299/4, katastrálne územie Lorinčík, na parcelách KN-C parcelné číslo 1029, 871, 779/75 a parcelách KN-E parcelné číslo 240/64 (KN-C parcelné číslo 779/1 a 779/74), 240/79 (KN-C parc.č 905/2) a 240/67 (KN-C parcelné číslo 905/2), katastrálne územie Pereš,
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších.