Prejsť na obsah

Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Žiadosť o stavebné povolenie stavby Bytový dom Hutnícka 20, Košice v skladbe stavebného objektu SO 02 - Spevnené plochy