Prejsť na obsah

Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom „DOMINO II“, na pozemkoch KN-C parcelné číslo 4699/313, 4699/549, 4699/554, 4699/1 (v časti pozemku KN-E parcelné číslo 6669/1), 4729/1 (v časti pozemku KN-E parcelné číslo 6669/1), 4718/22 v katastrálnom území Terasa, v nasledujúcej objektovej skladbe : SO-01.XX Rodinný dom, typ A (.01 až .11), SO-02.XX Rodinný dom, typ B (.01 až .10), SO-03 Rodinný dom, typ C1, SO-04 Rodinný dom, typ C2, SO-05 Rodinný dom, typ C3, SO-06 Prvky drobnej architektúry, SO-08 Terénne a sadové úpravy, SO-09 Rozšírenie verejného vodovodu, SO-10 Rozšírenie verejnej kanalizácie, SO-11 Vodovodné prípojky pre objekty rodinných domov, SO-12 Kanalizačné prípojky pre objekty rodinných domov.
V súlade s § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) špeciálny stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu Návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného so zmenou pre stavbu s názvom: „Obytný súbor BD - Panoráma 6“ v skladbe stavebného objektu SO 201-06 Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch v katastrálnom území Vyšné Opátske a v katastrálnom území Košická Nová Ves vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (zisťovacie konanie) podľa zákona EIA
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania stavby Cyklistický chodník Ulica Jána Pavla II – Moskovská trieda v zložení stavebných objektov SO 01 Komunikácie: SO 01a Komunikácie, SO 01b Úprava chodníka Ulica Jána Pavla II. - Húskova ulica, SO 01c Úprava chodníka na Zombovej ulici, SO 01d Úprava chodníka na Bauerovej ulici, SO 01e Rozšírenie komunikácie na Bauerovej ulici, SO 01f Úprava chodníkov pred miestnym úradom, SO 01g Sadové úpravy a SO 03 Verejné osvetlenie.
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Rozšírenie SSt Košice : VN prípojka“ na pozemkoch v katastrálnom území Šaca a Železiarne,
Upovedomenie o postúpení odvolania proti rozhodnutiu č. MK/A/2024/04739-41/II/BAL zo dňa 17.apríla 2024, ktorým bola povolená zmena územného rozhodnutia č. A/2016/08812-19/II/BAL zo dňa 23.09.2016, o umiestnení stavby s názvom „Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ na pozemkoch KN-C parcelné číslo 2880/1, 2880/2, 2880/3, 2881 v katastrálnom území Terasa a na pozemkoch KN-C parcelné číslo 3003/1, 3862, 3852/1, 3001/1, 2735/22 v katastrálnom území Terasa.