Prejsť na obsah

Články - Aktuálne oznamy odd. ÚHA

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) oznamuje verejnosti a vlastníkom regulovaných pozemkov v súlade § 23 ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny "Košice – Pereš“, Zmeny a doplnky "Lokalita Krompašská“.

Predošlá strana
Ďalšia strana