Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.12.2023 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Bezpečnostný horák VPP.“
Informácia o „Upovedomení OÚ Košice, odbor SoŽP, Komenského 52, Košice o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia“: Žiadosť o výrub 263 ks stromov rastúcich na pozemkoch v k. ú. Šebastovce, Barca a Železiarne pre žiadateľa spol. Valaliky Industrial Park, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Informácia o „Upovedomení OÚ Košice, odbor SoŽP, Komenského 52, Košice o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia“: Žiadosť o výrub drevín na pozemkoch reg. „C“, parc. č. 3541/100, 3541/239, 3275/1, 3546/2, 3541/2, 3298, 3552/3, 3296/3, 3275/2, 3492/3 v k. ú. Južné Mesto