Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

M E S T O K O Š I C E O Z N Á M E N I E O ZAČATÍ SCHVAĽOVACIEHO PROCESU Košice, 24.06.2020 MK/A/2020/15259 Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.06.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentácie ochrany prírody a krajiny: „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Košice – Mesto“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.06.2020 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie správy o hodnotení: „Lom Košice IV – Hradová – rozšírenie ťažby“
Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak - Košice“ P O Z V Á N K A Navrhovateľ, Železnice SR, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava, zastúpený spoločnosťou Sudop TRADE spol. s.r.o., Krivá 21, 040 01 Košice, predložil Okresnému úradu Košice - okolie podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov „Správu o hodnotení “ predmetnej navrhovanej činnosti. Informovanie verejnosti prostredníctvom obce bolo prezentované verejným oznamom na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk od 05.05.2020 do 04.06.2020. Mesto Košice ako dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti, ktoré sa uskutoční dňa 01. 07. 2020 (streda) o 14.00 hod. v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke C – 205, 2. poschodie.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 04.06.2020 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti: „Obchodné centrum Košice, Pri Hati“ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, k.ú. Nové Ťahanovce
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie Rozhodnutím č. OU-KE-OSZP3-2020/010094 zo dňa 18.05.2020 rozhodol v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch, že vlastníctvo k vozidlu Fiat Tipo, EVČ: KE 846HD, VIN: ZFA16000000213010, vlastníka a držiteľa Roman Hudák, Sadovnícka 24, Košice nenadobúda štát a súčasne určil, že vozidlo sa stáva starým vozidlom.
Okresný úrad Košice rozhodnutím č. OU-KE-OSZP3-2020/0092272 zo dňa 11.05.2020 podľa zákona o odpadoch rozhodol, že vlastníctvo k vozidlu Renault 9 TL, EČV: KE 291HF, VIN:VF1L42200D0105217 vlastníka a držiteľa M. K., Košice nenadobúda štát a súčasne určuje, že sa vozidlo stáva starým vozidlom.
Zverejnenie údajov a informácií podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽO a výzva dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a osobám s možnosťou podať prihlášku pre prevádzku Handtmann Slovakia, s.r.o.