Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Vec Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak - Košice“ P O Z V Á N K A Navrhovateľ, Železnice SR, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava, zastúpený spoločnosťou Sudop TRADE spol. s.r.o., Krivá 21, 040 01 Košice, predložil Okresnému úradu Košice - okolie podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov „Správu o hodnotení “ predmetnej navrhovanej činnosti. Informovanie verejnosti prostredníctvom obce bolo prezentované verejným oznamom na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk od 05.05.2020 do 04.06.2020. Mesto Košice ako dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie časti navrhovanej činnosti (územná pôsobnosť v meste Košice), ktoré sa uskutoční v náhradnom termíne (01.07.2020 bolo zrušené) dňa 20. 07. 2020 (pondelok) o 14.00 hod. v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke C – 205, 2. poschodie (možnosť prípadnej zmeny miesta konania bude oznámená)
M E S T O K O Š I C E O Z N Á M E N I E Ú R A D N Ý Z Á Z N A M – V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Košice, 02.07.2020 MK/A/2020/15115 Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 02.07.2020 mu bol ako dotknutej obci doručený: „Úradný záznam – verejná vyhláška“ navrhovanej činnosti „Lom Hradová – rozšírenie ťažby“
Mesto Košice oznamuje občanom a dotknutým subjektom, že „Správa o hodnotení“ navrhovanej činnosti: „Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Kysak-Košice“ navrhovateľa - Železnice SR, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava, ktorej verejné prerokovanie bolo zvolané pozvánkou na deň: 01.07.2020 v budove Magistrátu mesta Košice o 14.00 hod. je zrušené
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.06.2020 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie správy o hodnotení strategického dokumentu: „Návrh riešenia – Územný plán obce Sokoľany“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 23.06.2020 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie správy o hodnotení strategického dokumentu: „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“
M E S T O K O Š I C E O Z N Á M E N I E O ZAČATÍ SCHVAĽOVACIEHO PROCESU Košice, 24.06.2020 MK/A/2020/15259 Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.06.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentácie ochrany prírody a krajiny: „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Košice – Mesto“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.06.2020 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie správy o hodnotení: „Lom Košice IV – Hradová – rozšírenie ťažby“
Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak - Košice“ P O Z V Á N K A Navrhovateľ, Železnice SR, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava, zastúpený spoločnosťou Sudop TRADE spol. s.r.o., Krivá 21, 040 01 Košice, predložil Okresnému úradu Košice - okolie podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov „Správu o hodnotení “ predmetnej navrhovanej činnosti. Informovanie verejnosti prostredníctvom obce bolo prezentované verejným oznamom na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk od 05.05.2020 do 04.06.2020. Mesto Košice ako dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti, ktoré sa uskutoční dňa 01. 07. 2020 (streda) o 14.00 hod. v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke C – 205, 2. poschodie.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 04.06.2020 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti: „Obchodné centrum Košice, Pri Hati“ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, k.ú. Nové Ťahanovce