Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: na výrub 2 ks drevín druhu: jabloň sp. a 77 m² kríkov druhu: ostružina, 12 m ² a orgován 50 m² rastúcich na parcelách č.: 1400/55, 1400/1, 1400/71 a 1400/74 k. ú. Terasa v areáli DPMK v Košiciach
Týmto Vám oznamujeme, že dňa 14. 10. 2020 sa v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny , uskutoční prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4010 Dolný tok Hornádu do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých ochranou.
Týmto Vám oznamujeme, že dňa 17. septembra 2020 sa, v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, uskutoční prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4011 Črmeľ do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou. Predmetom ochrany v SKUEV4011 Črmeľ je predovšetkým druh európskeho významu mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi).
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.07.2020 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti: „CITY TOWER Garbiarska, Košice“ MČ Košice – Staré Mesto, k.ú. Letná