Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Navrhovateľ, ANDROMEDA INVEST s.r.o., Južná trieda 5, 040 01 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov „Správu o hodnotení“ navrhovanej činnosti „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“ . Informovanie verejnosti bolo prezentované verejným oznámením na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk od 23.02.2021, pričom bolo oznámené, že verejné prerokovanie sa uskutoční v realizovateľnom termíne podľa § 65g ods. 2 zákona v súlade s epidemiologickými opatreniami podľa osobitného predpisu. Mesto Košice v spolupráci s navrhovateľom Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti, ktoré sa uskutoční dňa 20. 05. 2021 (štvrtok) o 14.00 hod. v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke D – 310, 3. poschodie.
Mesto Košice oznamuje občanom, že podľa § 65g ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov sa v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu uskutoční: verejné prerokovanie posudzovanej činnosti: „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“ dňa 20.05.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke D-310, 3. poschodie.
Navrhovateľ, U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, 044 54 Košice – Šaca, IĆO 36 199 222, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov „Zámer“ navrhovanej činnosti „Filtračná stanica olejov v USSK – zariadenie na zhodnocovanie odpadov“. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, doručilo listom rozhodnutie č.1986/2021-1.7/mš, 5116/2021 zo dňa 29.01.2021 mestu Košice, ako dotknutej obci, upustenie od vypracovania správy o hodnotení. Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39 zákona, pričom zámer bude plniť funkciu správy o hodnotení. Informovanie verejnosti je prezentované verejným oznámením na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk od 22.04.2021.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 02.02.2021 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie MŽP SR č. 1986/2021-1.7/mš, 5116/2021 zo dňa 29.01.2021 o tom, že: - nie je potrebné vypracúvať správu o hodnotení - pre navrhovanú činnosť: „Filtračná stanica olejov v USSK- zariadenie na zhodnocovanie odpadov“. Informácia o nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia (18.02.2021) bola mestu Košice doručená dňa 29.03.2021. Mesto Košice ako dotknutá obec v súlade s § 34 ods. 2 zákona následne zabezpečí v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti počas celého zverejnenia dokumentácie vzhľadom na § 65g ods. 3 zákona.
Zverejnenie a Výzva zainteresovanej verejnosti o možnosti podať písomné prihlásenie sa za účastníka konania, možnosti aj osobám podať písomnú prihlášku a verejnosti k vyjadreniu sa k začatiu konania (príloha č. 1) podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vo veci žiadosti (príloha č. 2) podanej na Slovenskú inšpekciu životného prostredia o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku "Zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov" umiestnenej v areáli U. S. Steel Košice, prevádzkovateľovi - stavebníkovi ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Košice.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje pod č. OU-KE-OSZP3_2021/007222-2 zo dňa 26.03.2021 účastníkom konania začiatok konania vo veci rozhodnutia, či vlastníctvo k vozidlu Honda Civic, EVČ KS-498ED (VIN JHMEJ93400S125862), ktoré sa nachádzalo na parkovisku vo vlastníctve mesta, nadobudne štát.