Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Rozhodnutie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2021/013940, ktorým sa určuje, že dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vlastníctvo k vozidlu továrenskej značky Volkswagen Golf, EČV: KE 769JV, VIN: WVWZZZ1HZPW262856, vlastník a držiteľ Martin Knotek, Ďumbierska 22, Košice nenadobúda štát a súčasne určuje, že sa vozidlo stáva starým vozidlom.
Rozhodnutie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2021/013939, ktorým sa určuje, že dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vlastníctvo k vozidlu továrenskej značky Ford Siera, EČV: KE 025CU, VIN: WF0AXXGBBALU64378, vlastník a držiteľ Dušan Hajduček, Vodná 6, Košice nenadobúda štát a súčasne určuje, že sa vozidlo stáva starým vozidlom.
Konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na parcele 367/8, kat. územie Vyšné Opátske. Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 6 pracovných dní odo dňa zverejnenia. Sp. zn. konania: MK/A/2021/17187 E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní: lubomira.marcinova@kosice.sk
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 06.07.2021 mu bola ako dotknutej obci podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doručená informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, že nie je potrebné vypracovať správu o hodnotení činnosti: „Zhodnocovanie odpadov v prevádzkach: „Príprava výroby“ a „Vysoké pece“ – zariadenia na zhodnocovanie odpadov, navrhovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.07.2021 mu bolo ako dotknutej obci podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Zariadenie na zber odpadov, Modernizácia skladového hospodárstva", predložené navrhovateľom KOSIT a.s.