Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 02.06.2021 mu bola ako dotknutej obci doručená zmena navrhovanej činnosti: „ZEVO Košice - modernizácia a zabezpečenie prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov“ umiestnenie: jestvujúci areál prevádzkovateľa, Košice IV, k.ú. Barca
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KE-OSZP3-2021/013939-5 zo dňa 24.05.2021 oboznamuje účastníkov konania v súlade so zákonom o odpadoch s podkladmi pre rozhodnutie vo veci, či vlastníctvo k vozidlu Ford Siera žlto - zlatej farby, EČV KE-025CU (VIN WFOAXXGBBALU64378) nadobúda štát resp. či sa vozidlo stáva starým vozidlom.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KE-OSZP3-2021/013940-4 zo dňa 14.05.2021 doručeným na Mesto Košice dňa 17.05.2021 oboznamuje účastníkov konania s podkladmi pre rozhodnutie vo veci odstránenia vozidla Volkswagen Golf striebornej farby, EČV KE - 769JV VIN WVWZZZ1HZPW262856 v súlade so zákonom o odpadoch a jeho umiestnení na určené parkovisko prevádzkované spoločnosťou Fe - MARKT spol. s.r.o. Košice na určené parkovisko spoločnosti Fe-MARKT s.r.o. Košice.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KE_OSZP3-2021/007222-3 zo dňa 17.05.2021 doručeným na Mesto Košice dňa 19.05.2021 oboznamuje účastníkov konania s podkladmi pre rozhodnutie vo veci umiestnenia vozidla Honda Civic, EČV: KE 498ED VIN:JHMEJ93400S12586 vlastníka Zuzana Kaľatová, Postupimská 9, Košice v súlade so zákonom o odpadoch na určené parkovisko spoločnosti Fe-MARKT s.r.o. Košice.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 06.05.2021 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie MŽP SR č. 6071/2021-1.7/pb 22942/2021 zo dňa 23.04.2021 o tom, že nie je potrebné vypracúvať správu o hodnotení pre navrhovanú činnosť: „Košice m.č. Barca – Zariadenie na úpravu vybraných druhov odpadov“. Toto rozhodnutie MŽP SR nadobudne právoplatnosť dňa 7.06.2021
Navrhovateľ, U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, 044 54 Košice – Šaca, IĆO 36 199 222, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov „Správu o hodnotení “ a všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie navrhovanej činnosti „U.S.Steel Košice, s.r.o. – zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu“. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, doručilo dotknutej obci správu o hodnotení a všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie na zaujatie stanoviska a vykonanie ďalších povinnosti dotknutej obce v procese posudzovania. Informovanie verejnosti je prezentované verejným oznámením na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk od 17.05.2021 po dobu 30 dní.