Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KE-OSZP3-2021/013939-5 zo dňa 24.05.2021 oboznamuje účastníkov konania v súlade so zákonom o odpadoch s podkladmi pre rozhodnutie vo veci, či vlastníctvo k vozidlu Ford Siera žlto - zlatej farby, EČV KE-025CU (VIN WFOAXXGBBALU64378) nadobúda štát resp. či sa vozidlo stáva starým vozidlom.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KE-OSZP3-2021/013940-4 zo dňa 14.05.2021 doručeným na Mesto Košice dňa 17.05.2021 oboznamuje účastníkov konania s podkladmi pre rozhodnutie vo veci odstránenia vozidla Volkswagen Golf striebornej farby, EČV KE - 769JV VIN WVWZZZ1HZPW262856 v súlade so zákonom o odpadoch a jeho umiestnení na určené parkovisko prevádzkované spoločnosťou Fe - MARKT spol. s.r.o. Košice na určené parkovisko spoločnosti Fe-MARKT s.r.o. Košice.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KE_OSZP3-2021/007222-3 zo dňa 17.05.2021 doručeným na Mesto Košice dňa 19.05.2021 oboznamuje účastníkov konania s podkladmi pre rozhodnutie vo veci umiestnenia vozidla Honda Civic, EČV: KE 498ED VIN:JHMEJ93400S12586 vlastníka Zuzana Kaľatová, Postupimská 9, Košice v súlade so zákonom o odpadoch na určené parkovisko spoločnosti Fe-MARKT s.r.o. Košice.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 06.05.2021 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie MŽP SR č. 6071/2021-1.7/pb 22942/2021 zo dňa 23.04.2021 o tom, že nie je potrebné vypracúvať správu o hodnotení pre navrhovanú činnosť: „Košice m.č. Barca – Zariadenie na úpravu vybraných druhov odpadov“. Toto rozhodnutie MŽP SR nadobudne právoplatnosť dňa 7.06.2021
Navrhovateľ, U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, 044 54 Košice – Šaca, IĆO 36 199 222, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov „Správu o hodnotení “ a všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie navrhovanej činnosti „U.S.Steel Košice, s.r.o. – zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu“. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, doručilo dotknutej obci správu o hodnotení a všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie na zaujatie stanoviska a vykonanie ďalších povinnosti dotknutej obce v procese posudzovania. Informovanie verejnosti je prezentované verejným oznámením na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk od 17.05.2021 po dobu 30 dní.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.05.2021 mu bola ako dotknutej obci doručená od MŽP SR správa o hodnotení navrhovanej činnosti. Mesto Košice ako dotknutá obec v súlade s § 34 ods. 2 zákona následne zabezpečí v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti počas doby celého zverejnenia dokumentácie vzhľadom na § 65g ods. 3 zákona.
Navrhovateľ, Enviroline, s.r.o., Košice, Svätoplukova 37, 040 01 Košice, IĆO 31 713 645, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov „Zámer“ navrhovanej činnosti „Košice m.č. Barca – Zariadenie na úpravu vybraných druhov odpadov“. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, doručilo listom rozhodnutie č.6071/2021-1.7/pb, 22942/2021 zo dňa 23.04.2021 mestu Košice, ako dotknutej obci, upustenie od vypracovania správy o hodnotení. Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39 zákona, pričom zámer bude plniť funkciu správy o hodnotení.
Navrhovateľ, ANDROMEDA INVEST s.r.o., Južná trieda 5, 040 01 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov „Správu o hodnotení“ navrhovanej činnosti „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“ . Informovanie verejnosti bolo prezentované verejným oznámením na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk od 23.02.2021, pričom bolo oznámené, že verejné prerokovanie sa uskutoční v realizovateľnom termíne podľa § 65g ods. 2 zákona v súlade s epidemiologickými opatreniami podľa osobitného predpisu. Mesto Košice v spolupráci s navrhovateľom Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti, ktoré sa uskutoční dňa 20. 05. 2021 (štvrtok) o 14.00 hod. v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke D – 310, 3. poschodie.
Mesto Košice oznamuje občanom, že podľa § 65g ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov sa v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu uskutoční: verejné prerokovanie posudzovanej činnosti: „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“ dňa 20.05.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke D-310, 3. poschodie.