Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na parcele 367/8, kat. územie Vyšné Opátske. Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 6 pracovných dní odo dňa zverejnenia. Sp. zn. konania: MK/A/2021/17187 E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní: lubomira.marcinova@kosice.sk
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 06.07.2021 mu bola ako dotknutej obci podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doručená informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, že nie je potrebné vypracovať správu o hodnotení činnosti: „Zhodnocovanie odpadov v prevádzkach: „Príprava výroby“ a „Vysoké pece“ – zariadenia na zhodnocovanie odpadov, navrhovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.07.2021 mu bolo ako dotknutej obci podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Zariadenie na zber odpadov, Modernizácia skladového hospodárstva", predložené navrhovateľom KOSIT a.s.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.07.2021 mu bol ako dotknutej obci podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doručený zámer o navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Zariadenie na zber odpadov.“
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KE-OSZP3-2021/025452-002 zo dňa 01.07.2021 oznámil začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania stavby "Košice - prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh, stavba II. rkm 140,575 - 142,517". Predmetom konania je predĺženie platnosti vydaného stavebného povolenia pre stavebníka Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 02.06.2021 mu bola ako dotknutej obci doručená zmena navrhovanej činnosti: „ZEVO Košice - modernizácia a zabezpečenie prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov“ umiestnenie: jestvujúci areál prevádzkovateľa, Košice IV, k.ú. Barca
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KE-OSZP3-2021/013939-5 zo dňa 24.05.2021 oboznamuje účastníkov konania v súlade so zákonom o odpadoch s podkladmi pre rozhodnutie vo veci, či vlastníctvo k vozidlu Ford Siera žlto - zlatej farby, EČV KE-025CU (VIN WFOAXXGBBALU64378) nadobúda štát resp. či sa vozidlo stáva starým vozidlom.