Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Z v e r e j n e n i e podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“)
VEC VEREJNÉ PREROKOVANIE ZÁMERU „Polyfunkčný komplex Košice – lokalita Nemocnica II“ - POZVÁNKA
Oznamujem občanom, že dňa 1.6.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT KOŠICE“.