Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Oznamujem občanom, že dňa 31.1.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „BUSINESS CENTRUM MOLDAVSKÁ“.
Oznamujem občanom, že dňa 23.1.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené oznámenie o upustení od vypracovania správy o hodnotení : „AUPARK KOŠICE.“
Oznamujem občanom, že dňa 20.12.2007 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer: „MODERNIZÁCIA ZPO 1 (ZARIADENIE NA PLYNULÉ ODLIEVANIE OCELE 1)“
Oznamujem občanom, že dňa 27.11.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „HELIPORT KOŠICE“.
Z v e r e j n e n i e podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o IPKZ)
Oznamujem občanom, že dňa 31.10.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „OBYTNÝ SÚBOR DUNAJSKÁ".